Hoang Huong shared a link

Em Gái Mưa Hàn xẻng version Cover by Jin Ju

Em Gái Mưa phiên bản Hàn xẻng, hay hơn bản gốc

:D nghe có vẻ hay hơn tiếng việt, có lẽ không hiểu nên hay :)

Related Post